دكتر افشین تكدستان
Ph.D. مهندسی محیط زیست

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱نام و نام خانوادگي : دکتر افشین تکدستان

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی :Ph.D. مهندسی محیط زیست

Email: ،Takdastan-a.ajums.ac.ir

afshin_ir@yahoo.com

مشاهده
رزومه


بازگشت           چاپ چاپ         

دانشکده بهداشت اهواز

V5.1.0.0