تماس با ما
تماس با ما
آدرس دانشکده : خوزستان-اهواز- بلوار گلستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز  دانشکده بهداشت

شماره تماس کلیه  بخش های دانشکده بهداشت

شماره فاکس دانشکده بهداشت: 33738282-061

صندوق پستی دانشکده بهداشت : 131-61355


کدپستی دانشکده بهداشت: 15751- 61357


آخرین تاریخ بروزرسانی:97/7/10

V5.1.0.0