يکشنبه, 5 خرداد 1398
معرفی اعضای هیئت علمی
دكتر منا شریفی فرد 
Ph.D حشره شناسی کشاورزی
شماره تماس: 2878
مرتبه علمی: استادیار دكتر الهام جهانی فرد 
Ph.D. حشره شناسی پزشکی
شماره تماس: 2878
مرتبه علمی: دانشیار دكتر حمید كثیری 
Ph.D. حشره شناسی پزشکی
شماره تماس:2867
مرتبه علمی: استاد دكتر بابك وزیریان زاده 
Ph.D. حشره شناسی پزشکی
شماره تماس:2856

معرفی کارکنان گروه حشره شناسی پزشکی
کارشناس
خانم مهرنوش اصلانی
کارشناس آزمایشگاه حشره شناسی پزشکی
شماره تماس :2865

تاریخ بروزرسانی:97/11/13
V5.1.0.0