پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 23 آذر 1398
معرفی اعضای هیئت علمی
Ph.D. حشره شناسی پزشکی
Ph.D. حشره شناسی پزشکی
Ph.D. حشره شناسی پزشکی
Ph.D حشره شناسی کشاورزی

معرفی کارکنان گروه حشره شناسی پزشکی
کارشناس آزمایشگاه حشره شناسی پزشکی

گروه دورانV5.5.2.0