پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 8 اسفند 1398

مسئول واحد

معرفی

خانم ندا کایدی
نماینده و مسئول آموزش کارکنان در دانشکده بهداشت
شماره تماس : مستقیم 50-06133367543
داخلی 5328

شرح وظایف

واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان

 • انجام مطالعات لازم در زمینه روشهای نوین آموزش کارکنان در راستای اهداف استراتژیک دانشگاه
 • مطالعه وبررسی روشهای تامین منابع و ارتقای بهره وری در زمینه انجام آموزشهای مورد نیاز کارکنان
 • مطالعه و بررسی در زمینه ارزیابی آموزشی و روشهای افزایش کمی وکیفی آموزشهای بدو وحین خدمت کارکنان
 • تلاش در جهت توسعه و گسترش آموزش و روشهای توانمند سازی کارکنان در راستای اهداف دانشگاه
 • نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات آموزشی کارکنان از طریق ارائه راهنمایی های لازم
 • مراقبت در نحوه برگزاری دوره های آموزشی و سنجش و ارزیابی عملیات در واحدهای تابعه
 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت اجرای دوره های آموزشی بدو خدمت و حین خدمت کارکنان به منظور افزایش سطح دانش، بینش و مهارتهای آنان
 • برنامه ریزی و نظارت بر نیاز سنجی آموزشی کارکنان و تعیین دوره های آموزشی مورد نیاز با توجه به تحلیل سازمانی، شغلی و فردی هر یک از کارکنان در سطح دانشگاه
 • برنامه ریزی و نظارت بر تهیه کلیات برنامه آموزشی کارکنان
 • شناسائی، ارزیابی و نظارت بر عملکرد مدرسین و اساتید دوره های آموزشی
 • نظارت بر صدور گواهینامه های پایان دوره های آموزش کارکنان بر طبق ضوابط و و مقررات جاری
 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام ارزشیابی دوره های آموزشی برگزار شده
 • نظارت بر تشکیل پرونده آموزشی کارکنان و به روز نگهداشت آنها
 • بررسی و تایید مزایای آموزشی مترتب بر آموزشهای ضمن خدمت کارکنان طبق ضوابط و مقررات جاری

اخبار سامانه
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ 
۱۲:۳۷:۱۰  | 
تعداد بازدید : ۶۷
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ 
۱۲:۴۵:۳۳  | 
تعداد بازدید : ۱۱۱
کارگاه آموزشی ارگونومی در محیط اداری ویژه کارکنان در روز سه شنبه 97/9/27 ساعت 12-10 با سخنرانی دکتر علی اصغر ارسطو دانشیار گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت در سالن آمفی تأتر دانشکده جهت توانمندس ...

گروه دورانV5.5.2.0